Երեքշաբթի, Հունվար 24, 2017

ՀՈԳԵՒՈՐ ԽՕՍՔ

«Ցնծանք եւ ուրախանանք մեր փրկութեան համար»։ (Ես. 25.9) Ընթերցել...

Խօսք Յունաստանի Հայոց Առաջնորդ՝ Տ. Խորէն Եպս. Տողրամաճեանի

¶áÑáõݳÏáõû³Ùµ »õ Ù»Í áõñ³Ëáõû³Ùµ Ïáõ ·³Ýù ͳÝáõó»Éáõ ²½·³ÛÇÝ ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ Ï³Ûù¿ç ³Ûó»ÉáÕ Ù»ñ µáÉáñ ѳõ³ï³ó»³É-ÁÝûñóáÕÝ»ñáõÝ, Úáõݳëï³ÝÇ, ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇ Ã¿ ѳÛñ»ÝÇùÇÝ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ, ÿ ³Ñ³õ³ëÇÏ Ï³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë å³ï׳éÝ»ñáí ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ·áñͻɿ ¹³¹ñ³Í Ù»ñ ϳÛù¿çÁ, ³ÛÅÙ Ýáñ ¹³ë³õáñáõÙÝ»ñáí »õ Ýáñ ³ÝáõÝáí ÏÁ Ý»ñÏ³Û³Ý³Û Ù»ñ Û³ñ·»ÉÇ »õ ëÇñ»ÉÇ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ£

ÚáõݳѳÛáó ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ Ï³Ûù¿çÁ, Ýáñ Ó»õ³õáñٳٵ áõ ÝÇõûñáõ µáí³Ý¹³Ïáõû³Ùµ ѳݹ¿ë Ïáõ ·³Û ³Ñ³õ³ëÇÏ Ó»ñ µáÉáñÇÝ£ Ü»ñÏ³Û ¹³ñáõ ³ñÑ»ëï³·Çïáõû³Ý »õ Û³ñ³µ»ñáõû³Ý ³Ù»Ý¿Ý ³½¹»óÇÏ »õ ѳÕáñ¹³Ï³Ý Ó»õ»ñ¿Ý ÙÇÝ ³ÝϳëÏ³Í ÏÁ Ýϳï»Ýù ѳٳó³ÝóÇ íñ³Û ϳÛù¿çÇ ¹ñáõÃÇõÝÁ£ ¸Åµ³Ëï³µ³ñ ³ÝóÝáÕ ï³ñÇÝ»ñáõÝ Ù»ñ ëÏë³Í ·áñÍÁ ãÏñó³Ýù ß³ñáõÝ³Ï»É ÇÝã¬ÇÝã å³ï׳éÝ»ñáí. ë³Ï³ÛÝ ³Ýó»³ÉÁ ÙáéݳÉáí ³ÛÅÙ Ýáñ ËáëïáõÙáí, Ýáñ ѳõ³ïùáí áõ ϳÙùáí ׳ٵ³Û »É³Ýù ³Ýï»ë»Éáí ³Ù¿Ý ï»ë³ÏÇ ËáãÁݹáïÝ»ñÝ áõ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ì»ñ³Ýáñá· Û³ÝÓݳéáõû³Ùµ Ù»ñ ѳÝñáõû³Ý ÏÁ Ý»ñϳ۳ݳÝù ³Ù»Ýûñ»³Û ·áñÍáõÝ¿áõû³Ùµª ³½·³ÛÇÝ, »Ï»Õ»ó³Ï³Ý, ÏñûݳϳÝ, Ùß³ÏáõóÛÇÝ, ·ñ³ÛÇÝ, ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ã¿ Û³ñ³µ»ñ³Ï³Ý Ù»ñ Ï»³ÝùÝ áõ ¹ÇÙ³·ÇÍÁ Ó»ñ µáÉáñÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ¹³ñÓÝ»Éáõ ѳٳñ£

            ²Ûë ³éÇÃáí Ï°áõ½»Ýù Û³ÛïÝ»É Ý³»õ ÿ ϳÛù¿ç ³Ûó»ÉáÕÝ»ñÁ åÇïÇ Ýϳï»Ý ³ñ¹¿Ý Ýáñ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ¹³ë³õáñáõÙÝ»ñÝ áõ µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ. ÇÝãå¿ë ݳ»õ Û³ïáõÏ Ï»ñåáí Ï°áõ½»Ýù ß»ßï»É ÿ ÑáÝ åÇïÇ ·ïÝ¿ù ²½·³ÛÇÝ ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ÏáÕÙ¿ Ññ³ï³ñ³ÏáõáÕ ïå³·Çñ §Êáñ³Ý¦ å³ßïûÝ³Ï³Ý å³ñµ»ñ³Ã»ñÃÇ »É»ÏïñáݳÛÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ, áñáõÝ ÙÇçáó³õ »õë ù³ç³Í³Ýûà åÇïÇ ¹³éݳù Ù»ñ ׳ٵáí ï³ñáõ³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÝ£

Ú³ÛïÝ»Ýù ݳ»õ ÿ áñå¿ë ÝáñáõÃÇõÝ »õ ³ÛÅÙ¿³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ý, Ý»ñÏ³Û ³ß˳ñÑÇÝ Ù¿ç ûñ¿¬ûñ Ñá·»õáñ ͳñ³õÇ áñå¿ë ëÝáõݹ, ¸áõù ϳñ»ÉÇáõÃÇõÝÁ åÇïÇ áõݻݳù ³Ù¿Ý ûñ ²ëïáõ³Í³ßÝã³Ï³Ý ïáÕ ÙÁ ϳ٠ѳïáõ³Í ÙÁ ϳñ¹³Éáõ ϳ٠Éë»Éáõ, áñå¿ë ³Ù»Ýûñ»³Û Ñá·»õáñ ËáñÑñ¹³ÍáõÃÇõÝ£

ì»ñç³å¿ë, ÇÝãå¿ë áñ»õ¿ ³ß˳ï³Ýù, ϳÛù¿çÇ Ýáñ Ó»õ³õáñáõÙÝ áõ µáí³Ý¹³Ïáõû³Ý Û³çáÕáõÃÇõÝÁ »õë, ϳ˻³É ¿ ѳõ³ù³Ï³Ý Ù»ñ Ù³ëݳÏóáõûݿÝ:

γÛù¿çÁ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û Çñ »Ýóµ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ ѳۻñ¿Ý, Ûáõݳñ¿Ý »õ ³Ý·É»ñ¿Ý É»½áõÝ»ñáí£

γÛù¿çÁ Ó»ñ µáÉáñÇÝ µ»ÙÝ ¿: ²Ûó»É»ó¿ù »õ ÙÇ ï³ï³ÙëÇù Ó»ñ Ý»ñ¹ñáõÙÁ áõݻݳÉáõ ϳÛù¿çÇ µáí³Ý¹³Ïáõû³Ý ѳñëï³óÙ³Ý Ù¿ç:

γÝ˳۳Ûï ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝÝ»ñ Ó»ñ ·áñͳÏóáõû³Ý ѳٳñ:


ØݳÙù ëÇñáí »õ ûñÑÝáõû³Ùµª

Êáñ¿Ý ºåÇëÏáåáë îáÕñ³Ù³×»³Ý

²é³çÝáñ¹ Úáõݳëï³ÝÇ Ð³Ûáó

Վերջին Նորութիւններ


Warning: Creating default object from empty value in /home/armenpre/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/armenpre/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/armenpre/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/armenpre/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/armenpre/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Վերջին Յայտարարութիւններ


Warning: Creating default object from empty value in /home/armenpre/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/armenpre/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/armenpre/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/armenpre/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/armenpre/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Վերջին Տեսանիւթեր


Warning: Creating default object from empty value in /home/armenpre/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/armenpre/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/armenpre/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/armenpre/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/armenpre/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ԽՈՐԱՆ

Տեղեկագիր

Այցելուները

ԱՅԺՄ ԴՈՒՆ 10 ԱՅՑԵԼՈՒՆ ԵՍ

Հպումներ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Facebook